Đổi nút View Original thành ảnh gốc trên weibo


Custom JavaScript for websites
setInterval(function() { if ($('.layer_multipic_preview').length === 0) return; var original_btn = $('.layer_multipic_preview .W_btn_alpha')[2]; var thumb_img = $('.layer_multipic_preview .pic_show_box .pic img')[0]; if (original_btn === undefined || thumb_img === undefined) return; var large_img = $(thumb_img).attr('src').replace(/\/mw(\d+)\//g, '/large/'); $(original_btn).removeAttr('action-type').attr('href', large_img).attr('target', '_blank'); }, 1000);

Chia sẻ

Bài viết liên quan